ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı 
Sayı   :MECLİS/ 1                                                                                02/01/2017

Konu   :GÜNDEM
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


    Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın  20-21.maddeleri  gereğince 08.01.2018 Pazartesi günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      

                                   

  

GÜNDEM    :


1- 5393  Sayılı  Yasanın  25.  maddesi  gereğince, Gizli  oyla, bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, beş üyeden oluşacak  Denetim Komisyon Üye seçimi.


2- 5393 Sayılı Kanuna göre 2017 yılında çalışan ve 2018 yılında devam edecek olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin unvanları bazında aylık net ücretlerinin belirlenmesi konusu.


3- 2018 yılından itibaren aboneliği el değiştiren tüm mekanik sayaç aboneleri sayaçlarını Ön Ödemeli sayaç ile değiştirilmesi zorunludur.  Aboneliği el değiştiren mesken abonelerimize akıllı sayaca geçişlerinde teşvik amaçlı bir defaya mahsusu ücretsiz 50 m3 su verilmesi konusu.


4- Ayrancı Belediye Başkanlığı  06 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 18. Hıdırellez Şenliklerinin maddi tutarının Belediyemiz tarafından karşılanması konusu. 


5- Günün 24 saatinden fazla çalışma gösteren Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü  personeline 2018  yılı içerisinde,  2018 yılı  Mali yılı  Bütçe kanunun (K) cetvelinde belirtilen Miktar üzerinden yeniden; Zabıta Müdür ve personeli ile İtfaiye Müdür ve personeline aylık maktu en Bürüt 352,00.-TL olarak, belirlenmesi konusu;


6- Kurumumuzda; 3. Derece Şef kadrosunda görev yapan İsmail YEŞİLDAL’ın 02.11.2017 tarih ve 1303 sayılı yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne tedviren ataması yapılmış olup; 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince; Meclisin bilgisine sunulmasına.


7- 24.12.2017 tarih ve  30280 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  “Ek Madde 20: İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birlikleri alt işveren gurubunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri idarenin mevcut yada yeni kuracağı bir şirket üzerinden devam ettirir.” hükmü gereğince taşeron işçilerin kadroları için şirket kurulması konusu.


8- 2018 yılı Gelir Tarifesinde ki Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğünü bağlayıcı 12. Maddesi ve 13. Maddesinde değişiklik yapılması konusu.


9- Serbest Bölge Alanı sınırları içinde kalan Karaman İli, Merkez İlçe, Urgan Mahallesi Kocadüz Mevkii, Mülkiyeti Karaman Belediyesi’ne ait olan 4614 ada 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 200, 203, 205, 208, ve 209 Parseller ile 392 ada 14 nolu parselin, Serbest Bölge Kurucu ve İşletici Şirketi olan ONGUN A.Ş.’ye devrinin yapılması konusu.


10- Karaman Merkez, Yenişehir Mahallesi 925 ada 241 numaralı parsel ve Pirireis Mahallesi 3384 ada 3 numaralı parseller 1/1000 Ölçekli Karaman Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında ‘Trafo Alanı’nda kalmakta olup mülkiyeti belediyemize aittir. Belediyeye ait 66,50 m2 alanlı 925 ada 241 numaralı parselin 16.625,00 TL bedelle ve yine 117,24 m2 alanlı 3384 ada 3 numaralı parselin ise 29.310,00 TL bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye devredilmesi için 09.02.2017 Tarih ve 6915-2 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı alınmış ve bu karar doğrultusunda söz konusu parsellerin kamulaştırılarak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye devredilmesi konusu.


11- Karaman Belediye Meclisi’ nin 03/05/2016  Tarih ve 153 Sayılı Kararı ile; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının 13/01/2016 tarihli sözleşme kapsamında Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Teknoloji Danışmanlık Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret  A.Ş. tarafından hazırlanmasına ön izin verilen planların onaylanması konusu;


12- Karaman İli, Merkez İlçe, Sakabaşı Mahallesi 610 ada 1 numaralı  parselin Kentsel Sit Alanında kütle ve gabarisi korunacak yapı lejantında olduğundan söz konusu alanda inşaatın kütle ve gabarisi korunacak şekilde yapımına başlanacağı sırada söz konusu parsel içerisinde yer alan yapının Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına daha küçük işlendiği görülmüş ve rölevesi çizilmiş olan proje Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda da incelendiğinde de yine söz konusu Kütle ve Gabarisi Korunacak yapının imar planına yanlış işlendiği görülerek söz konusu parselin içerisindeki yapının incelenerek yapılan plan tadilatının onaylanması  konusu.


13- Karaman İli, Merkez İlçe, Yunuskent Mahallesi 1550 ada 3 nolu parselin eski imar planında olduğu gibi İlkokul Alanından çıkartılıp park alanı yapılması talep edilmişti.

    ‘Mülkiyeti Karaman Belediyesi’ne ait 1550 ada 3 numaralı parsel Revizyon ve İlave İmar Planında ‘İlköğretim Tesis Alanı’nda kalmaktadır. Söz konusu parselin daha önceki imar planları incelendiğinde ise 2006 yılında onaylanan İmar Planında ‘Çocuk Bahçesi’nde kaldığı görüldüğünden ve halihazırda da yerinde park olduğundan söz konusu 1550 ada 3 numaralı parselin ‘Park Alanı’na çevrilmesi amacıyla plan tadilatı yaptırılmasına ve plan tadilatının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanmasına önizin verilmesinin uygun olduğuna’  denilmiştir. söz konusu alanda plan değişikliği ve hazırlanan plan tadilatının 

     3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.


14- Karaman İli, Merkez İlçe,Gazidükkan Mahallesi, 1495 ada 9 numaralı parselin imar planında ‘Konut Alanı’nda kaldığı söz konusu parselin terklerden sonra 321 m2 yüzölçümlü köşebaşı parsel olarak ada içerisinde yerleştiği ve parselin yapı çekme mesafelerinden sonra bina derinliğinin 10 metreyi sağlayamadığı ve 1495 ada yerinde incelendiğinde 8.00 metrelik yola cephesi olan parsellerin yol boyunca emsal teşekkül edecek bir yapı bulunmadığından yol boyunca ileride oluşması muhtemel cephe sıkıntısına çözüm olması için  yoldan yapı çekme mesafesinin sıfır (0) olarak düzenlenmesi için hazırlatılan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.


15- Karaman İli, Merkez İlçe, Üniversite Mahallesi 3911 ada 29 nolu parsel ile 3606 ada 1 numaralı parselin arasında kalan alanın üniversite öğrencileri ile personelinin dinlenme oturma alanı olarak yeşillendirmek amacıyla kullanılmak şartıyla Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi adına 25 yıl süre ile tahsisinin yapılması konusu 08.11.2017 tarih ve 390 sayılı karara istinaden söz konusu alanda plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır. Hazırlanan plan tadilatının  3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.


16- Karaman İli, Merkez  İlçe, Sakabaşı Mahallesi 4402 ada 1 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Sağlık Tesisi olarak planlandığı ve söz konusu ada içerisinde 1 numaralı parsel üzerinde şuan faaliyette olan Hastane binasının teras ve asma katlarında ruhsat yenileme için tadilat projeleri hazırlandığı ve bu esnada yönetmeliklerdeki değişikliklerle Hastahane binasının ihtiyaçlarına yönelik alanlar için yeniden hesaplamalar yapılmış ve mevcut kullanım alanından 431 m2 lik bir atış olduğundan ihtiyaçların karşılanması bakımından ‘Sağlık Tesisi Alanı’na Mimari Avan Proje (MAP) notu plan üzerine işlenerek yaptırılan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.


 
 

© 2012 Karaman Belediyesi