ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı Sayı    :MECLİS/ 2                                                                                                                        28/01/2019

Konu   :GÜNDEMKARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


    Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri  gereğince 04.02.2019 Pazartesi günü saat:16.00`da Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      

              

GÜNDEM    :

1-Belediyemizde 2019 yılında Mühendis olarak göreve başlayacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin unvanı bazında aylık net ücretlerinin belirlenmesi konusu; 


2- 2019 yılı Bütçesi hazırlanırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 02.3 kodlarından ödenek konulmadığı anlaşıldığından Müdürlük bütçesinde 02.3 kadro ve alt kodları açılarak yedek ödenek’ten aktarma yapılmasına;


3- S.SYunus Emre Minibüs Kooperatif Başkanlığı 2 no’ lu minibüs hattının Yeni Hastane Fatih Mah. Güzergâhının karayolları Mut yolu üzerinde bulunan üst geçitten U dönüşü yapılarak Mut yolu ve 1965. Sokaktan sağa dönülerek 1955 sokak devamından 1947. Sokak Bucakkışla yolundan sağa dönülerek hattın devamı şeklinde verilmesi talebi konusu.


4- Karaman Belediye Meclisinin 08/01/2019 Tarih ve 19 Sayılı Kararı ile; Mevcut Urgan Mahallesinin sakinlerinin hayvancılıkla uğraştığı ayrılması istenilen Mahallenin TOKİ tarafından İşçi ve Emekliler için yapıldığı göz önüne alındığında diğer taraftan TOKİ tarafından yapılaşmanın devam edeceği ve Nüfus çoğunluğunun artacağından 5393 Sayılı Yasanın 18/n Maddesince Urgan Mahallesinden ayrılıp yeni bir mahalle olmasına karar verilmiştir. Buna göre;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n Maddesi gereğince" Meydan, cadde, sokak,park, tesis ve benzerlerine ad vermek; Mahalle kurulması, kaldırılması,birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek"Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri arasında olduğundan;  yeni oluşturulan Mahalleye isim verilmesi ve sınırlarının tespiti konusu;


5-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi hedefleri kapsamında Mülkiyeti Hazineye ait olan ve Üniversiteye tahsisli Kırbağı Mahallesi 3911 ada 29 parselde kayıtlı 1.652.179,74 m2 yüz ölçümlü taşınmazın ekli krokide yeri işaretlenen yaklaşık 40.000,00 m2 ‘lik kısmında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut yaptırılması düşünüldüğü, ön çalışmalar ve gerekli müracaatlar ve yazışmaların yapılarak söz konusu alanın TOKİ tarafından konut yapılmak üzere ifraz edilerek devredilmesi talebinde bulunulduğundan bahsedilerek Belediyemizin 20/09/2017 Tarihli ve 7368 Sayılı ve 12/09/2017 Tarihli ve 304 Sayılı Meclis Kararı uyarınca Belediye Hissesi’nin devri sırasında tapu kaydına konulan ‘Bu taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis iptal edilir’ şerhinin kaldırılması istenmektedir. Konunun Belediye Meclisi’nde görüşülerek söz konusu parsel üzerindeki tahsisin amacı dışındaki şehrinin kaldırılıp kaldırılamayacağı konusu;


6-İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 667 Sayılı KHK ile devredilen binalar kapsamında bulunan Ereğli yolu üzerinde şehir merkezine 3 km uzaklıkta bulunan 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bünyesinde ortaokul da açılmış olduğu,toplam 610 öğrenci ile Eğitim-Öğretime devam ettiği, okulun tamamı kız öğrencilerden oluşmakta ve kız öğrencilerin dışarıda rahatlıkla spor yapabilecekleri bir ortam bulunmadığından bahsedilerek okul binasının bitişiğinde bulunan ve Belediyeye ait olan arsanın spor salonu ve etkinlik alanı inşası için okula tahsis edilmesi, söz konusu alanda imar planı değişikliği yapılıp yapılmayacağı veya ilave imar planı çalışmaları sınırı içerisine alınıp alınmayacağı konusu;


7-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Üniversiteye tahsisli Kırbağı Mahallesi 3911 ada 29 parsel numarasında tapuya kayıtlı 1.652.648,35 m2 yüz ölçümlü taşınmazın yaklaşık 40.000,00 m2 lik kısmında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konut yaptırılması düşünüldüğünden; TOKİ’ye devri sağlamak amacıyla söz konusu 3911 ada 29 numaralı parselin güney batısında yaklaşık 41.000 m2 alan ayrılacak şekilde ifraz hattı atıldığı ve söz konusu ifraz hattına paralel de 10 ve 20 metre yapı yaklaşma mesafeleri atılarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında N30-D-10-C-2-B imar paftasında gösterildiği yaptırılan UİP-121,147 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu;


8-Karaman İli, Merkez İlçe, Fatih Mahallesinde,Karaman –Mut Karayolunun batısından paralel uzanan Devlet Su İşlerine ait sulama kanallarının bulunduğu alanda ve Karayolları ile İl Jandarma Komutanlığının geçiş noktasındaki alan ile su kanalizasyon ana hatlarının geçtiği bölgelerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak gerekli ölçeklerde yol ve ada düzenlemeleri ile Sosyal Donatı alanlarının yeniden düzenlemesi için hazırlanan ve Karaman Belediye Meclisi’nin 04/12/2018 Tarih ve 425-426 Sayılı Kararları ile onaylanan NİP- 114,176 ve UİP- 116,47 Plan İşlem Numaralı imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu;


9-Belediye Meclisinin 09/12/2015 Tarih 550 ve 551 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ve1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatlarının iptali talebiyle açılan idari davalarda ilk derece mahkemeleri red kararları verdiği, bu red kararlarının istinaf incelemesi neticesinde Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi’nin 2018/942, 2018/937, 2017/3101 Esas Sayılı Kısmi İptal Kararlarıyla1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı yönünden iptal kararları verildiği ve bu kısmi iptal kararlarının gerekçesinde ‘Davaya konu 2988 ada 18 ve 19 parsellerin üzerinden, 2988 ada 20 Parselin de köşe bitişiğinden geçen 15.00 metrelik yolun 1/1000 ölçekli planda gösterilmekle birlikte 1/5000 Ölçekli planda gösterilmemesinin 1/5000 Ölçekli Plana aykırılık oluşturduğu’ dile getirildiğinden bahisle ilgi kısmı iptal kararları Danıştay nezdinde temyiz edileceği ancak bu durum 21/01/2019 tarihinde Belediyemize tebliğ edilen mahkeme kararları doğrultusunda ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28.Maddesi gereği 30 gün içinde işlem tesis edilmesi gerekliliğini bertaraf etmediğinden sebeple ilgili mahkeme kararlarındaki kısmi iptal gerekçeleri dikkate alınarak söz konusu alanda imar planı değişikliğine ön izin verilip verilemeyeceği konusu;


10-Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesinde,mülkiyeti S.S. Ahmet Yenilmez Gıda İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı  Kooperatifine ait olan 5010 ada 5 numaralı parselin Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Hizarcılar Sanayi Tesis Alanında kaldığı, kooperatif olarak yeni yapılaşacak alana sanayicilerinde ihtiyacı olan ve sadece gıda imalatçılarına hitap etmesi düşünülen parselde imar planı değişikliği yapılarak Hizarcılar Sitesinden, Gıda İmalatçıları sitesine çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu;


11-Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi 2456 ada 1 parsel üzerinde bulunan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu arsa üzerine Sağlık Kompleksi Yapımı İşi Bakanlık tarafından ihale edildiği ve yer teslimi yapıldığı, yapılacak olan Sağlık Kompleksinin otopark alanı yetersiz olduğundan 2456 ada 1 parselin güneydoğu kısmında yer alan, imar planında kadastrol boşluk olarak belirlenen yaklaşık 3.000 m2 alana sahip arsanın öncelikli olarak yapılacak olan Sağlık Kompleksinin otopark alanı,ileriki dönem için ise ihtiyaç durumuna göre TRSM ve /veya Sağlıklı Hayat Merkezi yapımı için Bakanlık adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi talep ettikleri, tahsisi talep edilen alanın Plansız Alan olduğundan İmar Plan Tadilatı için ön izin verilmesi konusu;


12-İlimiz Üniversite Mahallesi 1984. Sokak hakkında görevlilerin tanzim ettiği raporun yazı ekinde gönderilerek raporun içeriği doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılarak sonucundan bilgi verilmesi istenmiş ve ilgi yazı ekinde gönderilen raporda ise ‘İlimiz Üniversite Mahallesi 1984 Sokak üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası istikametinden Karaman Devlet Hastanesi istikametine gelindiğinde 817. Sokak (Sehven 817. Sokak yazılmıştır. Yerinde 1817. Sokaktır) kavşağında bulunan (Bölünmüş yoldaki adanın) yolun yapısının araç sürücüleri için tehlike oluşturduğu, sürekli maddi ve yaralanmalı trafik kazalarının meydana geldiği görüşün kısıtlı olmasından mütevellit tehlike yarattığından düzeltilmesi için İmar Plan Tadilatı için ön izin verilmesi konusu;


 
 

© 2012 Karaman Belediyesi