ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı 
Sayı    :MECLİS/ 4                                                                                                                     11/04/2019

Konu   :GÜNDEM
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


    Belediye Meclisi,5393 Sayılı Belediye Yasasının 19. Maddesi gereği ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinin b fıkrası gereğince  15.04.2019 Pazartesi günü saat:14.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      

                                   

  

GÜNDEM    :

1-5393 Sayılı Yasanın 19. Maddesi gereğince gizli oyla iki yıl süreyle;

a-) Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi,

b-) İki adet Asil, iki adet yedek Meclis Divan Kâtibi seçimi,


2-5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesinin a fıkrası gereğince Gizli Oyla, Bir yıl süreyle, üç üyeden Oluşacak Encümen Üye seçimi,


3-5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi gereğince açık oyla bir yıl süreyle, beş üyeden oluşacak ihtisas Komisyon Üyelerinin belirlenmesi;

a-) Plan ve Bütçe Komisyon Üye Seçimi,

b-) İmar Komisyon Üye Seçimi,


4-6183 sayılı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 91. Maddesi uyarınca, satışa çıkarılacak gayrimenkullere satış komisyonunca rayiç değer biçileceğinden,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 90. Maddesi gereğince, İlin en büyük Mal Memuru Başkanlığı altında oluşturulacak satış komisyonunda bir üyenin belirlenmesi konusu.


5-5393 sayılı yasanın 25. Maddesi gereğince, oluşturulan ve Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 yılı Denetim Raporunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince Meclisin Bilgisine sunulması. 


6-5393 sayılı yasanın 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2018 Mali yılı Faaliyet Raporunun Meclisin Bilgisine sunularak görüşülüp karara bağlanması 


7-5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantı günleri ile Meclis tatil günlerinin, belirlenmesinin görüşülüp karara bağlanması. 


8-Kurumumuzda; 8.Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan Yücel ERDEMSOY’un 14.03.2019 tarih ve 187 sayılı yazı ile Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna asaleten, 9.Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Huriye GÜNARSLAN’ın 15.03.2019 tarih ve 195 sayılı yazı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna tedviren atamaları yapılmış; 14.03.2019 tarih ve 189 sayılı yazı ile Duran KABAAĞAǒın 04.06.2018 tarihinden bu yana vekâlet etmiş olduğu Özel Kalem Müdürlüğü görevi sona ermiştir.5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince, Meclisin bilgisine sunulmasına.


9-Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenip ödenmemesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmasına ve sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanına Belediye Meclisi’nce Anayasa,  Uluslararası sözleşmeler ve 4688 Sayılı kanunun ilgili mucibince yetki verilmesi konusunun Meclisçe görüşülüp karara bağlanması,  

 
 

© 2012 Karaman Belediyesi