ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı 

Sayı    :MECLİS/ 9                                                                                                                   25/09/2018

Konu   :GÜNDEM
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


    Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın  20-21.maddeleri  gereğince 01.10.2018 Pazartesi günü saat:16:00`da  Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      

                                   

               

GÜNDEM :

1-5393 Sayılı Yasanın 41. maddesi gereği hazırlanan Karaman Belediyesi   2019 yılı   Performans Programının görüşülüp karara bağlanması.


2-Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi 4613 ada 33,34,35 ve 36 nolu parsellerin imar planı tadilatına ait projelerin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.


3-Karaman Merkez, Siyaser Mahallesi, Yunus Emre Kültür Vakfı’na ait  1026 ada 32 nolu parselin plan dışı alandan ‘Özel Eğitim Tesis Alanı’na çevrilerek hazırlanan ilave imar planının onaylanması talebi konusu.  

4-TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize karşı açılan Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptali davasında  1.  Etap içerisinde kalan TEİAŞ ait 16 numaralı direğin bulunduğu alanda yapılan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu.  


5-TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize karşı açılan    Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptali davasında 6. Etap içerisinde kalan TEİAŞ ait 3 numaralı direğin bulunduğu alanda yapılan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu.  


6-Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi, 5116 ada 3 numaralı parsele ilişkin olarak yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği işlemine ilişkin Karaman Belediyesi 03/08/2018 Tarih ve 246 Sayılı Meclis Kararının iptal istemiyle açılan davanın mahkeme kararına göre söz konusu alanda yapılan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu. 


7-Karaman İline doğal gaz arzı sağlayan şebeke ağında bölgesel olarak imalatları yapılan basınç düşürme istasyonları ve vana gruplarının bulunduğu, bu istasyonlar ve vana grupları şebekenin bir parçası olduğu ve şebeke güvenliği açısından bu istasyonların imar planına işlenmesinin önem arz ettiğinden bahsedilerek Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Şehit Şahin Mavi Caddesi 3553 nolu ada içerisinde yer alan Bölge Regülatörünün imar planına -işlenmesi amacı ile hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu. 


8-Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 5050 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında Pazar Alanı ve Borsa Alanı’nda kaldığı, söz konusu parsellerin üzerinde inşaat işlemlerine başlanılacağı ve mülkiyetinin yeni alındığından bahsedilerek; T2 Ticaret Alanı’nda kalan 7 numaralı parselin 6 numaralı parselle aynı vasıfta Buğday Pazarı alanı olarak düzenlenmesi ve her iki parselde de yoğunluğunun Emsal:0.60 Yençok:9.50 olarak düzenlenerek hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu.

 
 

© 2012 Karaman Belediyesi