ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı 
Sayı    :MECLİS/ 6                                                                                                               25/06/2018

Konu   :GÜNDEM


KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


   Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın  20-21.maddeleri  gereğince 02.07.2018 Pazartesi günü saat:16.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      

                                   

               

GÜNDEM :


1-Kurumumuzda; 17/05/2018 tarih ve 440 sayılı yazı ile Hekim BUĞDAYCI’ nın Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna asaleten ataması yapılmış olup; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nüde vekaleten yürütecektir, 04/06/2018 tarih ve 499 sayılı yazı ile Duran KABAAĞAǒın Başkan Yardımcısı kadrosu uhdesinde kalmak üzere Özel Kalem Müdürlüğü’ne vekaleten, 04/06/2018 tarih ve 498 sayılı yazı ile Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunda görev yapan İsmail BOZ’un kadrosu uhdesinde kalmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekaleten, 26/06/2018 tarih ve 552 sayılı yazı ile Plan ve Proje Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Muzaffer ŞAHİNER’in bu görevi ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vekaleten ataması yapılmış olup; 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince Meclisin bilgisine sunulmasına; 


2-Karaman Belediyesi 2019 yılına ait Yatırım ve Çalışma Programlarının görüşülüp karara bağlanması.  


3- Karaman Belediyesi olarak Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ.’nin ortağı olarak taahhüdümüz olan 50.000,00 TL sermaye artışı talebi konusu.


4-İlimiz için EGM ile TRT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan protokolle Fm 107.2 frekansının tahsis edildiği ve Polis Radyosunun ilimizin sosyo kültürel hayatına destek olma ve kamu spotu gibi yayınlarla ilimizin gelişmesine katkı sağlayacağının düşünüldü belirtilerek; yayının Karaman ilinin geneline ulaşılabilmesi için kurulacak olan sistemin aktifleştirilmesi için Polis Yardımlaşma Derneği hesaplarına aktarılmak üzere 40.000,00 TL ödenek talebi konusu.


5- Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının okullara hizmet veren üyeleri Belediye Başkanlığına D4S Yetki Belgesi için müracaat dosyalarını tamamlayıp teslim etmişlerdir. İl Trafik Komisyonunun onayladığı D4S belgeleri ile ilgili Danıştay’ın Yürütmenin Durdurulması şeklinde karar almasına istinaden Karaman Belediyesine müracaat esnasında yatırmış oldukları D4S belgesi ücretlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için iadesi talebi, 


6- Hisar Mahallesi 453 Sokak No:4/3 adresinde bulunan, restorasyonu Belediyemiz tarafından yapılan ‘Nalıncılar Evini’ Üniversite bünyesinde kurulan araştırma ve uygulama merkezlerinin faaliyetlerini yürütmek üzere 3 yıllığına Üniversiteye tahsis edilmesi konusu. 


7- Karaman İli, Merkez İlçe Urgan Mahallesi Muhtarının Mahalle sınırlarının geniş olduğundan İşçi ve Emekli Toki evlerinin bulunduğu alanın Mahalle sınırlarından çıkartılarak yeni Mahalle kurulması talebi konusu.


8- Karaman İli, Merkez İlçede, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07/04/1993 Tarih ve 1611 Sayılı Kararı ile belirlenen ve 09/11/2012 Tarih ve 930 Sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ve 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve İlave Koruma Amaçlı İmar Planı plan onama sınırı içerisinde kalan, Bakanlar Kurulu’nun 19/01/2005 Tarih ve 2005/9893 Sayılı kararnamesi ile Yenileme Alanı ilan edilen Topucak I (Tartan Evi ve Çevresi)  ve Topucak II (Hürrem Dayı Evi ve Çevresi) ne ait ’Yenilenerek Koruma ve Yaşatarak Kullanma’ bağlamında tescilli yapıların birbiriyle ilişkilendirerek yaşayan bir kentsel alan yaratılması hedeflenerek hazırlanan Yenileme Alanı Avan Projeleri gönderilerek onaylanması talebi konusu; 


 9- Karaman İline doğalgaz arzı sağlayan şebeke ağında bölgesel olarak imalatları yapılan basınç düşürme istasyonları ve vana gruplarının bulunduğu, bu istasyonlar ve vana grupları şebekenin bir parçası olup şebeke güvenliği açısından önem arz ettiğinden bahsedilerek yazı eklerinde koordinatları belirtilen istasyonların imar planına işlenmesi talebi konusu; 


10- Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan orta refüj aralığının imar planında açık olmasından dolayı 02/03/2017 Tarih ve 2017/1 İl Trafik Komisyonunda alınan karar gereği orta refüj aralığının kapatılması istendiğinden bahsedilerek imar planına göre orta refüjü bulunmayan yolda imar planı tadilatının görüşülmesi talebi konusu.


11-Karaman Merkez, Hisar Mahallesi 844 ada 8 nolu parselin Karaman mücavir alanı içerisinde Bucakkışla yolu üzerinde, imar planı dışında Tarım Alanında kaldığı, söz konusu parselin etrafında yapılaşmalar başladığı, parselin cephe aldığı Bucakkışla yolunun genişlemesi, Ermenek yolunun faaliyete girmesinden dolayı hareketliliğin yoğun olacağı, inşaatı devam eden alışveriş merkezininde aynı güzergâhta olması bu alanın kente katkı sağlayacağından bahsedilerek yol üzerinde bulunan söz konusu parselin ön tarafının Akaryakıt Satış İstasyonu arka kısmının ise iş merkezi olarak projelendirilmesi için hazırlanan ilave imar planının onaylanması talebi konusu.


12- Karaman Gar Sahası ile her iki yanında uzanan cari demiryolu güzergahını içine alan bölgede Belediye Meclisimizin 13/06/2012 Tarih ve 206-210 Sayılı Kararları ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının TCDD işletmecilik faaliyeti kapsamındaki ihtiyaç ve taleplere uygun düzenlenmemesi sebebiyle açılan dava sonucunda Konya 2. İdare Mahkemesinin 10/04/2014 Tarihli 2012/1251 E. -2014/402 Karar Sayılı ilamıyla verdiği iptal kararı doğrultusunda Belediyemizce yeniden hazırlanan ‘Karaman Gar Sahası ve TCDD Cari Hattı Boyunca Yaklaşık 18 hektarlık Alana Ait Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonları’ Karaman Belediye Meclisinin 09/01/2018 Tarih 30 ve 31 Sayılı kararları ile onaylanmıştı. Söz konusu imar planı revizyonlarına ilişkin ilgi yazı ile  TMO Genel Müdürlüğü’nün ekli muvafakat yazısı ile TCDD’ye devri kesinleşen Yenişehir Mahallesi 3117 ada 1 Numaralı parselide içerecek şekilde Karaman Gar Sahasında ayrılması gereken söz konusu ‘YHT Gar Alanı’nın imar planına işlenmesi ve bununla birlikte Kuruluş İşletmecilik faaliyeti ve yatırımlarına ilişkin lejantta mavi çizgi ile gösterilen ‘TCDD Güzergah Alanı’ sınırlarının imar planına işlenmesine yönelik olarak TCDD Karaman Gar Sahası ve iki yanında uzanan cari demiryolu güzergahını kapsayan alanda hazırlanan öneri planı ve plan notları gönderilerek uygun bulunması halinde imar planına işlenmesi talebi konusu.


13-Karaman İli, Merkez İlçe, Ahi Osman Mahallesi, 128 ada 4 numaralı parselin İmar Planında ‘T4 Ticaret Alanı’nda kaldığı, söz konusu parselin sosyal donatılara yakın olması, ulaşım aksını bağlayıcı noktada olması, ada içi ve etrafının yapılaşmasını tamamladığı, ayrıca Molla Fenari Caddesi üzerinde stadyuma giden yol boyunca ticari faaliyetlerin yoğun olduğu, altgeçitin yapılması ile bu güzergâhın hareketliliğinin arttığı, yol boyunca karşılıklı olarak Medaş olarak faaliyetlerine devam eden işletmenin ‘T1 Lejantlı Ticaret Alanı’ olarak yapıldığından bahsedilerek söz konusu parselide içine alan adanın ‘T1 Lejantlı Ticaret Alanı’na çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatının onaylanması talebi konusu.


14- Seyir Teraslarının bulunduğu alanda kamulaştırma maliyetlerini en aza indirecek şekilde proje üretilerek ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesi’nin 3. Fıkrasının a bendine istinaden Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görüşü alınarak Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan İmar Plan Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusu,


15- Elmaşehir Mahallesi Dereköy Yolunda Devlet Hastanesi ve 1 ve 2. Tokiye ayrılan yolun daha kullanışlı hale gelmesi amacıyla dönel kavşak çalışması yapılmış ve yerinde yapılan alımlara görede imar planında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan söz konusu alanda yerinde yapılan alımlara göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun gerekli ölçeklerde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan İmar Plan Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusu,


16-EİH Tesisi Direk No:11 pilon yerinin imar planında yola isabet ettiğinden söz konusu alanda ilgili yazıda bahsedildiği gibi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak gerekli ölçeklerde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan İmar Plan Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusu,


17- Şeyh Edebali Mahallesi mülkiyeti  Karaman Belediyesine ait Park Alanında kalan 2432 ada 1 parselin Dini Tesis Alanına çevrilmesi, yine mülkiyeti Karaman Belediyesine ait 2224 ada 1 numaralı parseldeki Dini Tesis Alanın ise Park alanına çevrilmesi amacıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak gerekli ölçeklerde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan İmar Plan Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusu,


18- İmar Planında ‘Park Alanı’nda kalan 4920 ada 1 Numaralı Parsele ilgili yazıda gönderilen koordinatlardaki doğalgaz bölge regülatörünün imar planına işlenmesi için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak gerekli ölçeklerde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan İmar Plan Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusu,


19- Hamidiye Mahallesi, Sanayi Köprülü Kavşağının yerinde alımları yapılarak söz konusu alanların imar planına işlenmesi için gerekli ölçeklerde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan İmar Plan Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusu,


20- Yeni Hastane önünden geçen Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde Hastahane acil girişi önünde İmar Planında herhangi bir kavşak noktası veya giriş-çıkışın sağlanacağı bir bağlantının olmadığı görüldüğünden alanda kavşak çalışması yapılmasına önizin verilmişti. Yine ilgi yazıda bahsedilen Karaman Belediye Meclisi’nin 10/05/2018 Tarih ve 228 sayılı kararında Karaman Devlet Hastanesi ile hastahanenin güneyinde yer alan 2040. sokak arasında düzenlenmesi talep edilen alanın Revizyon ve İlave İmar Planında yol,otopark ve park alanlarında kaldığı görüldüğünden  Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmaların imar planına işlenmesi amacıyla gerekli ölçeklerde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan İmar Plan Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusu,


21- Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin güney tarafında bulunan giriş kapısının olduğu alanda gerekli ölçeklerde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan İmar Plan Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusu,


 
 

© 2012 Karaman Belediyesi