ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı 

Sayı    :MECLİS/ 8                                                                                     05/09/2017

Konu   :GÜNDEM
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


    Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri  gereğince 11.09.2017 Pazartesi günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      

                                   

               

GÜNDEM    :


1- Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan Belediye Meclisinin 05/11/2010 tarih ve 357 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet dolu, Belediye Meclisinin 04/09/2009 tarih ve 1/3 kararı ile ihdas edilen 1 adet dolu, toplamda 2 adet 5. Derece Mühendis kadrosunun 3.Derece mühendis kadrolarına, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan Belediye Meclisinin 02/06/2016 tarih ve 186 sayılı kararı ile ihdas edilen 5. Derecedeki boş Mühendis kadrosunun, 3. Derece Mühendis kadrosuna değiştirilmesi konusu,


2- Hal Müdürlüğü tarafından Hal Denetim ve Kontrol İşleri Hizmet Alımı İhalesinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden Açık İhale Usulü ile yapılabilmesi konusu,


3- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64. Ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddeleri gereğince, Belediyemiz tarafından Fatih Mahallesi ve Çeltek Mahallesine kadar yapılmakta olan toplu taşıma hattının,İlimiz merkeze bağlı Kurtderesi köyü halkının taşınması için, her iki kurum arasında imzalanacak bir protokol dahilinde toplu taşıma hizmetinin Kurtderesi Köyüne götürülmesi konusu,


4- Karaman İli, Merkez İlçe, Tahsin Ünal Mahallesi 553 ada da bulunan Kadirhane Cami ve çevresinde ki dükkanları içine alan bölgede hazırlanan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,


5- Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi, 1187 ada 15 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak gösterildiği, 1187 adanın güney kısmından 7 metrelik yaya yolu bırakılarak adanın ikiye ayrıldığı ve söz konusu parselin yerinde incelendiğinde ise ; 7 metrelik yaya yolunun mevcutta yerinde bulunmadığı, kuru dere yatağınında yerinde kaybolduğu, ada içerisinde bu yoldan cephe alacak hiç bir parselin bulunmadığı ve yapılaşmasını tamamlayan bu kısımda yolun açılmasının imkansız olduğundan bahsedilerek söz konusu yolun kaldırılarak parsellere dahil edilmesi, diğer kalan kısımların ise park alanı olarak gösterilerek yaptırılan plan tadilatının onaylanması talebi konusu,


6-Karaman İli,Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek yazı ekinde yer alan Kırbağı Mahallesi 3603 ada 1 Parselin güneyinde yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu,


7- Karaman İli, Merkez İlçe, Mansurdede Mahallesi, 580ada 7 Parsel üzerinde bulunan Tarihi Tartan II Evi ise Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22/02/2010 Tarih ve 3556 Sayılı Kararı ileII. Grup Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir.Ancak söz konusu tescilli yapının Karaman Belediye Meclisi’nin 13/03/2012 Tarih ve 133 Sayılı Kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda sehven olarak gösterilmediği anlaşılmıştır.  Bu nedenle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan plan tadilatı ile söz konusu parsel üzerinde yer alan Tarihi Tartan II Evi hali hazır sınırlarına göre Koruma Amaçlı İmar Planına ‘Tescilli Kültür Varlığı’ olarak gösterilerek 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında plan değişikliği yapılmıştır. Konunun yukarıda bahsedilen hususlar ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu, 


8-Karaman İli, Merkez İlçe, Tapduk Emre Mahallesi sınırlarında bulunan ve mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 2322 ada 1 nolu parsel Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Park Alanı olarak gösterildiği;söz konusu park alanının bulunduğu yol güzergahı mahalleye hizmet eden ana arter üzerinde olduğu, yol üzerinde bulunan yaklaşık 1450 m2’lik park alanı olarak bırakılan bu alanın küçük ve park alanı için elverişsiz olması yolun hemen karşısında mahalleye hitap eden büyük bir cami alanının olması  (Yavuz Sultan Selim), mahalle içinde teklif edilen alana çok yakın, yürüme mesafesinde mevcut kullanılan büyük bir park alanının olması sebebiyle bu alanda ilimize hizmet edecek,kız çocuklarının güvenli ve rahat bir ortamda dini eğitimlerini alacakları aynı zamanda bölgenin ihtiyacını karşılayacak, Kültürel Tesis Alanı Yatılı Hafız Kız Kuran Kursu yapmak için hazırlanan İmar Planı tadilatının onaylanması talebi konusu,


9-Revizyon ve İlave İmar Planında Zembilli Mahallesi 2846 ada 1 parselin güney- batı kısmında yer alan Trafo Alanının yeri değiştirilerek parselin kuzey kısmına yaklaşık 42m² olacak şekilde yeniden Trafo Alanı planlanarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterildiği şekilde yaptırılan plan değişikliğinin onaylanması konusu,


10-Revizyon ve İlave İmar Planında Zembilli Mahallesi 2840 ada 1 parselin atı kısmında yer alan Trafo Alanının yeri değiştirilerek parselin kuzey kısmına yaklaşık 53 m²olacak şekilde yeniden Trafo Alanı planlanarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterildiği şekilde yaptırılan plan değişikliğinin onaylanması konusu,


11-Şeyh Şamil Mahallesinde Gökkuşağı Yüzme Havuzu ve Düğün Salonunun bulunduğu bölgede bulunan üst geçitten dolayı, üst geçite paralel giden yan yolların iptal edilmesinin alanda trafik akışını engellediğinden, iptal edilen yan yolların tekrar açılması için imar planı tadilatına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca yine aynı alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama sahası bulunmakta olup söz konusu uygulama alanında Devlet Su İşlerine ait kanalların İmar Planında Konut Alanında kaldığı görülmüş olup, söz konusu sulama kanallarının İmar Planında park veya yolda kalacak şekilde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak Ana-Kent Planlama tarafından yapılan İmar Planı Değişikliklerinin onaylanması konusu, 


 
 

© 2012 Karaman Belediyesi