ANASAYFA   İLETİŞİM

 
T.C.
KARAMAN BELEDİYESİ
Meclis Başkanlığı 
Sayı     :MECLİS/ 5                                                                                                02/05/2017
Konu   :GÜNDEM
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın  20-21.maddeleri  gereğince 08.05.2017 Pazartesi günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.
          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      
                                   
            
   
GÜNDEM :

1- 2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabın görüşülüp karara bağlanması,  

2- Belediyemiz tarafından İlimiz merkeze bağlı Fatih Mahallesi Sosyete,bağlısında yapılmakta olan toplu taşıma hattının, Belediyemiz tarafından  İlimiz merkeze bağlı Çakırbağ Köyü halkının taşınması için, her iki kurum arasında imzalanacak bir protokol dahilinde toplu taşıma hizmetinin Çakırbağ Köyüne götürülmesi konusunda İl Özel İdaresinin talebi konusu. 

3- Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağ Mahallesi Doğu Kışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde 2038 ada 11 ve 12 parsel numaralı alanda uygulama imar planı paftalarında gösterildiği şekilde Trafo Alanı  ayrılarak yaptırılan imar planı değişiklikleri onaylanmış onaylanan imar planlanına yapılan itirazın değerlendirilmesi konusu. 

4- Zembilli Mahallesi, 1754 ada 4 nolu parsel ile mülkiyeti Karaman Belediyesine ait 1754 ada 5 parseli de içine alacak şekilde gerekli ölçeklerde İmar Plan Tadilatına ön izin verilip verilmeyeceği Plan tadilatının kim tarafından yapılacağı konusu. 

5- Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi 2860 ada 22 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak gösterildiği, ancak yerinde incelendiğinde ticari ihtiyaçların karşılanacağı ticari faaliyet yapılacak alanlar bulunmadığından söz konusu taşınmazın ‘T4 Ticaret Alanı’na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu. 

6- Karaman İli, Merkez İlçe, Urgan Mahallesinde Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2012/1340 Esas numaralı ve 2014/508 sayılı Karara göre ve Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri gereğince şehir içerisinde yer alan hayvancılık tesislerinin kaldırılması gerektiğinden; Karaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen katılım toplantısına dahil olan katılımcıların istekleri ve talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenen imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan  itirazların  değerlendirilmesi konusu; 

7- Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi 284 ada 29 no’ lu parsel üzerinde güneş enerjisine dayalı lisanssız GES (Güneş Enerji Üretim Santral Alanı) yapılabilmesi için, Karaman Belediyesi İmar Planlı sahanın dışında kalması sebebi ile ilave 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planları yaptırmak için ilgili Kurum ve Kuruluşlardan planlama yapılması hakkında görüşleri alınarak, imar planı teklifinin belediyeye sunulduğunda Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarihli kararında yol cephesi olmadığı gerekçesiyle reddedildiğinden bahsedilerek söz konusu 284 ada 29 nolu parselde Güneş Enerji Üretim Santral Alanı İmar Planı kurum görüşleri doğrultusunda, yol cepheleri sağlanarak yeniden hazırlanarak onaylanması konusu;

8- Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği hükümlerine göre; Tavuk Çiftiklerinin yerleşim Alanı olarak belirlenen bölgelerin 4km. dışına yapılması ile ilgili 07/01/2013 Tarih ve 44 Sayılı Belediye Meclis Kararının ilgili yönetmelikler çerçevesinde daha detaylı olarak incelenmesi konusu. 

9- Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesinde, K.K.V.K.B.K.’nun 07/04/1993 Tarih 1611 Sayılı Kararı ile II. grup yapı olarak tescil edilen Gömmel Camii Koruma Alanında kalan, özel mülke ait 2768 ada 5 parselde yapılaşmaya gidilmesi durumunda tescilli Gömmel Camiinin görünümünün olumsuz etkileneceğinden bu parselde yapılaşmaya gidilemeyeceğine, bu nedenle Kurulun 13/01/2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında hazırlanan plan tadilat paftaları ve plan açıklama raporları gönderilerek onaylanması talebi konusu.

10- Karaman İli, Merkez İlçede, İmaret, Tahsin Ünal ve Mansurdede Mahallelerinde    yenileme alanına yönelik “ Kentsel Tasarım  Ön Projesi, Vaziyet Planı  ve Mimari  Avan  Projelerin Konya Kültür   Varlıklarını  Koruma Kurulu’nun kararına müteakip ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi  konusu.

11- Karaman İli, Merkez İlçe, Tahsin Ünal Mahallesi 553 ada 5 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Dini Tesis Alanı olarak planlandığı ve ayrıca söz konusu parselin Tescilli Kadirhane Cami’nin koruma alanı sınırı içerisinde kaldığından  Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun ilgili kararına istinaden yaptırılan plan tadilatının onaylanması konusu.

12- Karaman ili, Merkez İlçe, Fatih Mahallesi, Karaman-Mersin Çevre yolunun batısında kalan Otogar Kavşağından başlayıp  İl Jandarma Komutanlığı kavşağına kadar olan alanda Karayoluna paralel giden servis yolu üzerinde bulunan Devlet Su işlerine ait sulama kanalları Karayolundan iç taraftaki arsalara geçişi engellemekte ve söz konusu kanalların DSİ ye ait olmasından dolayı alanda  ilgili yönetmeliklerde belirtilen gösterimlere uygun olarak İmar Planı Revizyonuna ön izin verilip verilmeyeceği ve planların kim tarafından yapılacağı konusu.

13- Karaman İli, Merkez İlçe, Gazi Dükkan Mahallesi, 718 ada 1 parsel Revizyon ve İlave İmar Planında konut alanı olarak gösterildiği söz konusu parsel yerinde incelendiğinde ticari  faaliyetlerin  yoğun olarak yapıldığı bu ticari ihtiyaçları karşılayacak dükkanların yetersiz olması sebebiyle adanın T1 Ticaret Alanına çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatının onaylanması konusu. 

14- Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi, 1481 ada 71 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında T4 Lejantlı Ticaret Alanında kaldığı ve söz konusu parselin yapı çekme mesafelerinin plan üzerinde gösterildiğinden, ada içerisinde mevcutta komşu mesafesinin en aza indirilmesi ve diğer cephelerinin çekme mesafelerinin de alanın daha verimli kullanabilmesi için gerekli olan imar planı tadilatı hazırlanarak onaylanması talebi konusu.

15- N30-D-10-A-1-A  paftada bulunan 62 ada 4,5 ve 6 parseller üzerinde kapsamlı çocuk parkı yapılması için yaklaşık 30.000 m2 lik araziye ihtiyaç duyulduğundan söz konusu çocuk parkı yapılabilmesi için imar düzenlemesi yapılması imar planı tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği ile planların kim tarafından yapılacağı konusu.  
 
 

© 2012 Karaman Belediyesi