ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı 
Sayı    :MECLİS/ 5                                                                                                               30/04/2018

Konu   :GÜNDEM


KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


    Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 07.05.2018 Pazartesi  günü saat:16.00`da Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.                                                      

                                   

GÜNDEM    :


1-Belediye Meclis Üyeleri Leyla BENDER ve Turgay BAŞ 26.04.2018 tarihli dilekçelerinde 24 Haziran 2018 seçimlerinde Milletvekili aday adayı olmak için istifa etmişlerdir. Belediye Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince istifaları  Meclisin bilgisine sunulması. 


2-Belediye Meclis Üyeleri Leyla BENDER ve Turgay BAŞ 26.04.2018 tarihinde Meclis üyeliğinden istifa etmişler. Yerine 2972 sayılı kanunun 28. Maddesine göre sıradaki yedek üyelerin görevlendirilmesi konusunun; 5393 sayılı Belediye kanununun 29. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi  gereğince, Belediye Meclisin bilgisine sunulması.


3-2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabın görüşülüp karara bağlanması,  


4-2 No’lu Minibüs dolmuş hatlarının Konya yolu üzeri Atataürk Mahallesi 1173. Sokağa giriş, 1180 no’lu sokaktan çıktıktan sonra Konya Caddesindeki orta refüjün kapalı olduğundan dolayı sağa dönüş Konya yolu caddesinden Oto Galericiler sitesinden U dönüşü yaparak Konya yolu caddesindeki hattın devamına şeklinde karar verilmesi konusu. 


5-Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanan 2018 yılı gelir tarifesinde 101-102- 103-104-105-106-107 ve 108 nolu adalardaki aile mezarlığı tahsis fiyatları mevcuttur. Ancak  Şehir Mezarlığı 15 ve 41 nolu adalarında  bulunduğu diğer adalardaki aile mezarlığı tahsis bedellerinin  belirlenmesi konusu.  


6-Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının “ Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı, KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Mali Destek Programı ” kapsamında hazırlanacak projelerin yapılması düşünülmektedir. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının sunulan proje dökümanı ile ilgili evrakları imzalamaya, Kurumumuzu temsil ve ilzama Belediye Başkanı Ertuğrul ÇALIŞKAN’ın  Belediye yetkilisi olarak belirlenmesi konusu. 


7- İlimize Merkez İlçe, Hürriyet Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait İmar Planında ‘Aile Sağlığı Merkezi Alanı’nda kalan 2690 ada 2 parsele ‘Sağlık Tesisi’ yapılması planlandığından bahse konu taşınmazın bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılıp yapılamayacağı konusu. 


 8-  Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi 3601 ada 1 nolu parselde bulunan toptancı halinin imar durumuna göre bahçe duvarının koordinatlarının belirlenmesi ve imar planında mevcut yerin hal yeri olarak görünmediğinden imar planına işlenmesi talebi konusu;


9-Elmaşehir Mahallesi 1. Toki Bölgesinde Dereköy yolu üzerinde yeni yapılan kavşağın krokisi gönderilerek yol bordur kavşak imalatının imar planı tadilatı yapılarak plana işlenmesi gerektiği söz konusu alanda gerekli İmar Planı Tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği, plan tadilatının kim tarafından yaptırılacağı konusu;   


10- Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda Karaman Belediye Meclisi’nin 07/12/2017 Tarih ve 436-437 Sayılı Kararları ile; onaylanan; Karaman Merkez Zembilli Mahallesi, 1697 ada 3 parsele yönelik imar plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi konusu;


11- Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Karaman Belediye Meclisi’nin 06/02/2018 Tarih ve 49-50 Sayılı Kararları ile onaylanan; Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi, 3911 ada 29 parsel ile 3606 ada 1 parsele yönelik imar plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi konusu;


12- Karaman İli, Merkez İlçe, Fatih Mahallesinde Karaman-Mersin Karayolu kenarında kalan, sınırları belirtilen alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasına başlanılacağından çalışmalara altlık oluşturması için  alanda öncelikle imar planı değişikliği  yapılması talebi konusu.

 

13- İlimiz Merkez İlçe Kırbağı Mahallesi 2160 ada 1 Parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve şehir imar planında ‘Dini Tesis Alanı’ olarak yer alan taşınmazın ‘İlkolul Alanı’na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar planı tadilat paftaları, plan tadilatının ; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.


14-  Karaman Merkez, Zembilli Mahallesi, 2818 ada 1 nolu parselde yapılacak olan     yurt projesinde çekme mesafelerinden dolayı alan sıkıntısı yaşandığından ve çekme mesafesi düzenlemesi  talebi  konusu;


15-  Karaman Merkez, Pirireis Mahallesi, 3201 ada 4 ve 5 nolu parsellerin Karaman Belediye Meclisinin 09/02/2009 Tarih ve 18 Sayılı Kararıyla Ticari Alan olarak düzenlenmesine karar verildiği ancak Revizyon ve İlave İmar Planında konut alanı olarak gösterildiği fakat 4-5-6 nolu parsellerde ruhsatlı olarak faaliyet gösteren düğün salonu bulunduğundan söz konusu parsellerin Konut Alanından T2 lejantlı Ticaret Alanına çevrilerek hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması talebi  konusu;


16-   Karaman İli, Merkez İlçe, Kazımkarabekir Mahallesi 2964 ada 5 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak planlandığı, söz konusu 2964 ada 5 nolu parsel ve karşı köşede yer alan 1954 ada 7 numaralı parseller planlama yapılırken ada kenar çizgisi köşe kırığı olarak düzenlendiği, parsellerin kullanım alanlarının daraltıldığı, 5 nolu parselin köşe kırığının fazla olmasından dolayı bina oturum alanı dar ve düzensiz  olduğundan alana kullanışlı bir bina oturtulamadığından bahsedilerek köşe kırığı olarak düzenlenen söz konusu alanların mevcut binaları da kurtaracak şekilde küçültülmesi için plan tadilatı hazırlanarak onaylanması talebi  konusu;


17- Karaman Merkez İlçe, Kırbağ Mahallesi, 3613 ada 3 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazın “ Sosyal-Kültürel Alanı’ndan “Eğiti Alanı ” çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatının  3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.

 
 

© 2012 Karaman Belediyesi