ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı

 

Sayı   :MECLİS/7                                                                                            24/07/2019

Konu :GÜNDEM

 

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli görüşmeleri yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 02.08.2019 Cuma günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

           Sayın Halkımıza duyurulur.                                                     

 

GÜNDEM:

1-   4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi gereğince 5 asil, 5 yedek üyeden oluşacak Murakabe Heyeti Meclisine gizli oyla üye seçimi yapılması;

2-  Müdürlük ve üstü atamaların 5393 sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince Meclisin bilgisine sunulması konusu;

3-    Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Mahmut GÜVENTÜRK ve Kazım GÜCÜYENER’e 5393 sayılı Yasanın 39. Maddesinin (d) bendi gereğince yapılacak olan ödeme miktarının belirlenmesi konusu; 

4-  Kent Estetik Kurulu ile ilgili olarak kurulun üye sayılarında ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine eklenen muhtelif hükümler sonucunda ihtiyaç duyulan değişikliklerin Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğe aktarılması konusu; 

5-  Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacıcelal Mahallesi 1921 ada 9 parselde bulunan arsanın kamulaştırılmalarda takas yapılması, kat karşılığı ihale edilmesi ve ihale yoluyla satılması için satış bedeli ve satış şartlarının belirlenebilmesi için Encümene yetki verilmesi konusu; 

6-   Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın ulaşım hizmetini karşılamak amacı ve hizmet alanı içerisinde daha kaliteli hizmet vermek için toplu taşıma sistemine dahil bazı belediye otobüs hatlarında (5-10) değişiklik yapılması konusu;

7-   5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64. Ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi ile il Genel Meclisinin 03/07/2019 tarih ve 111 sayılı kararları gereğince Belediyemiz tarafından ilimiz merkeze bağlı Fatih Mahallesi Sosyete bağlısında yapılmakta olan toplu taşıma hattının, ilimiz merkeze bağlı Çakırbağ köyü halkının taşınması için, her iki kurum arasında imzalanacak protokol dahilinde Çakırbağ köyüne götürülmesi konusunda İl Özel İdaresinin talebi konusu;

8-   Karaman İli, Merkez İlçe, Şeyh Edebali Mahallesi mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 2466 ada 1 parselin imar planında ‘Dini Tesis Alanı’nda görüldüğünden Cami yaptırılması amacıyla Şeyh Edebali Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’ne iz bedel karşılığında devri talebi konusu;

9-   Mülkiyet Maliye Hazinesine ait olan 3911 ada 23 nolu parsel içerisine 890 m2’lik alanda T3 Lejantlı Ticaret Alanı olarak müzekkere ekindeki vaziyet planına göre imar plan tadilatına önizin verilmesi konusu;

10-Mülkiyet Maliye Hazinesine ait olan 1364 ada 8 nolu parsel ve güneyinde kalan 9 parselin bir kısmına yaklaşık 825 m2’lik alanda T3 Lejantlı Ticaret Alanı olarak müzekkere ekindeki vaziyet planına göre imar plan tadilatına önizin verilmesi konusu;

11-Urgan Mahallesinde (Tapunun Kırbağı Mahallesi Kocadüz Mevkii) kurulan yeni yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının hızlı ve ekonomik olarak çözülebilmesi için ilgili mevzuatlar dahilinde fiilen kullanılmakta olan 5032 nolu ada ile 5033 nolu ada arasındaki yolun, 4011 nolu ada ile 4014 nolu ada arasındaki yolla birleştirmek suretiyle park alanından geçirilerek gerekli uygulama imar planı tadilatına önizin verilmesi konusu;

12-Kirişçi Mahallesi, 536 ada 70 parsel üzerinde Belediye Polikliniği yapılacağından mevcut alan üzerinde gerekli plan tadilatının yapılması talebi konusu;

13-Karaman Merkez, Çeltek Mahallesi, 4963 ada 1 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında E: 0.50 Yençok: 6.50 yapılaşma hakkına sahip olduğu fakat aynı ada içinde yer alan diğer taşınmazların Ayrık Nizam 2 kat, %40 yapılaşma hakkına sahip olduğu ile 1 nolu parsele bitişik 7 nolu parselin de mülk sahibi olunduğundan bahsederek 1 nolu parselin ada içindeki diğer taşınmazlarla aynı yapılaşma hakkına çevrilmesi amacıyla hazırlatılan imar plan değişikliğinin onaylanması talebi konusu;

14-Karaman Merkez, Alişahane Mahallesi, 2476 ada 12 nolu parselin bulunduğu konum itibarıyla kente hizmet verecek ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak ticari faaliyetlerin yapılacağı bir alan oluşturulmak istendiğinden Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanında kalan taşınmazın T1 Lejantlı Ticaret Alanına çevrilmesi amacıyla hazırlatılan imar plan değişikliğinin onaylanması talebi konusu;

15- İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi olan İlimiz Üniversite Mahallesi 1984. Sokak hakkında görevlilerin tanzim ettiği raporda; Üniversite Mahallesi 1984. Sokak üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası istikametinden Karaman Devlet Hastanesi istikametine gelindiğinde 817. Sokak Kavşağında bulunan (Bölünmüş yoldaki adanın) yolun yapısının araç sürücüleri için tehlike oluşturduğu, sürekli maddi ve yaralanmalı trafik kazalarının meydana geldiği görüşün kısıtlı olmasından mütevellit tehlike yarattığından ekteki çizimde bulunan 1 ve 2 numaralı noktaların düzeltilmesi gerekirse tıraşlanması için imar planı tadilatına önizin verilmesi konusu meclisçe yapılan inceleme neticesinde; söz konusu Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi (Eskiden 1984. Sokak)üzerinde ve Karaman Devlet Hastanesinin güneyinde yer alan Kavşağın çapının küçültülmesi ve traşlanması talebine uygun şekilde yapılan imar plan tadilatının onaylanması konusu;

16- Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi 4661 ada 55 numaralı parselin Karaman Belediyesi mücavir alanda plansız sahada kaldığı, Ereğli-Karaman karayoluna cephesi olan parselin bulunduğu bölge etrafında Lojistik Alan, OSB Alanı ve yol boyunca devam edildiğinde ihale aşamasında olan hava alanı ve kararı alınan enerji sahası projeleri yer aldığı, bu kadar yoğun bir hareketliliğin olduğu alanda yol güzergahında karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler yönetmeliğine de uyacak şekilde akaryakıt alanı ve diğer kalan kısımlarda bu bölgeye hizmet edecek tarımsal depo alanları yapılabilmesi için Belediye tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan planlamaya dair görüşler alındığı, alınan kurum görüşleri neticesinde planlamaya altlık teşkil edecek halihazır haritalar yaptırıldığı ve onaylandığından bahsedilerek söz konusu parseli içine alan ve mücavir alan sınırı içerisinde kalan alanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planlarının onaylanması talebi konusu;

17- Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi N30-D-10-B-3-A imar paftasında 3913 ada 1 parselin kuzeyine 1 adet bina tipi trafo tesi edileceğinden bahsedilerek hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu;

18- Karaman İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi N30-D-10-B-4-B paftasında 2894 ada 4 parselde 1 adet bina tipi trafo tesis edileceğinden bahsedilerek hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu;

19- Karaman İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi N30-D-10-B-3-A imar paftasında 4271 ada 1 parselin doğusuna 1 adet bina tipi trafo tesis edileceğinden bahsedilerek hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu;

20- Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi N30-D-10-B-3-A imar paftasında 1852 ada 18 parselin batısına 1 adet bina tipi trafo tesis edileceğinden bahsedilerek hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu;

21- Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi N30-D-10-B-3-A imar paftasında 1847 ada 1 parselin doğusuna 1 adet bina tipi trafo tesis edileceğinden bahsedilerek hazırlanan imar planıdeğişikliğinin onaylanması talebi konusu;

22- Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi N30-D-10-B-3-A imar paftasında 1845 ada 1 parselin doğusuna 1 adet bina tipi trafo tesis edileceğinden bahsedilerek hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu;

 
 

© 2012 Karaman Belediyesi